ورود به سايت  ثبت نام كاربر 
  English (United States)   fa-IR
  جستجو
 
Penetrant Testing بازرسی فنی و تست غير مخرب به روش مایعات نافذ

تعريف: اساس روش آزمايش مایعات نافذ مبتني بر قابليت نفوذ بعضي از مايعات با استفاده از خاصيت موئينگي
به داخل حفره ها و ترک هاي خيلي نازک استوار است و بنابراين براي آشكار سازي ترکهایی که به سطح کار
رسيده اند به کار مي رود، اين مايعات کشش سطحي کم و قابليت تر کنندگي خوب نسبت به ماده آزمايش
.شونده دارند و قادرند روي سطح اين مواد قشر نازکي تشكيل دهند
را روی سطح اعمال ميکنندPT در این روش بعد از تميزکاری سطح ، مایع نافذ از ست اسپری
به دليل خاصيت موئينگی penetrant مایع dwell time  و با اعمال زمان کافی
 خود به درون تمام ناپيوستگی های سطح و ترکهای سطحی نفوذ مينماید. سپس باید مایع نافذ اضافی را
.را اعمال نمود developer پاک کرد ماده آشکارساز
پس از گذشت مدتی ماده آشکار ساز مایع نافذ را از درون ناپيوستگی ها و ترکها بيرون ميکشد و
قابل رویت ميسازد. کاربرد : آزمایش مایعات نافذ فقط قادر به نمایان ساختن عيوب سطحی ميباشد
،امروزه ، بازرسي با مواد نفوذ کننده رنگي ، روش صنعتي مهمي است و براي تعيين نقص هايي مانند ترک 
.جدا لايگي ، رويهم افتادگي و منطقه هاي تخلخل سطحي در بسياري قطعات به کار مي رود
اين روش تقريباٌ براي تست همه قطعات قابل استفاده است ، اعم از اينكه قطعه بزرگ باشد يا کوچک
 ، شكل ساده داشته باشد يا پيچيده ؛ اين روش براي بازرسي فرآورده هاي ريختگري و کار شده فلزات آهني و
.غير آهني و همچنين آلياژ ها ، سراميك ها ،شيشه آلات و برخي قطعات پليمري به کار مي رود
<<<که توسط این شرکت تامین می گردد در ذیل آمده است PT تجهیزات لازم جهت انجام تست >>>

 
(PT) تستهای مایعات نافذ

Developers - D30

اطلاعات بيشتر

Developers - D30A

اطلاعات بيشتر

Fluorescen-FP400

اطلاعات بيشتر

Fluorescen-FP42

اطلاعات بيشتر

Penetrant - RP20

اطلاعات بيشتر

Penetrant - RP20LT

اطلاعات بيشتر

صفحه 1 از 1

 
محصولات
 
 
Copyright © 2011 Partokaran tabesh,All Rights