ورود به سايت  ثبت نام كاربر 
  English (United States)   fa-IR
  جستجو
 
Eddy current بازرسی فنی و تست های غير مخرب به روش جریان ادی کارنت

تعريف :در اثر نزدیک شدن یک کویل با جریان متناوب به سطح فلز ، اثر القای الکترومغناطيسی باعث ایجاد جریان
گردابی در قطعه ميشود و در صورتی که کویل مطابق با یک استاندارد معين کاليبره شده باشد ميتوان با این
.خصوصيت بسياری از خواص و شرایط قطعه را بررسی نمود
با قابليتهای بسيار متنوع ميباشد. با این روش امکان اندازه گيری  NDT یک روش ET کاربرد :روش
ضخامت ورقهای نازک، هدایت الکتریکی، قابليت نفوذ مغناطيسی ، اندازه گيری سختی، شرایط عمليات حرارتی
.قطعه تحت آزمایش و ...وجود دارد
.در این روش همچنين امکان اندازه گيری ضخامت پوششهای غير فلزی روی سطوح فلزی وجود دارد
، ناپيوستگی های زیر سطحی از قبيل ترک (Eddy Current) همچنين به وسيله تست به روش جریان گردابی
.و ناخالصيها نيز قابل تشخيص ميباشند Lap و seam
.این تجهيزات به دليل سرعت بالا در خطوط توليد کارخانجات توليدی بسيار کاربرد دارند
<<<که توسط این شرکت تامین می گردد در ذیل آمده است ET تجهیزات لازم جهت انجام تست >>>

 

 
(ET) جریانهای گردابی

Phasec 3 Series

اطلاعات بيشتر

صفحه 1 از 1

 
محصولات
 
 
Copyright © 2011 Partokaran tabesh,All Rights